Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1), dalej RODO, informujemy, że;

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź.
  2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: iod@imp.lodz.pl.
  3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w  celach związanych z udziałem w organizowanych wydarzeniach edukacyjno-szkoleniowych  (rejestracja, przesłanie materiałów edukacyjnych, rozliczenia w projekcie) a także w celu marketingowym polegającym na prowadzeniu działań informacyjno-edukacyjnych tj. informowania o wszelkich przedsięwzięciach dotyczących promocji zdrowia, realizowanych przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu.
  4. Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO), oraz na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO tj. marketing bezpośredni,  zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną np. przesyłanie potwierdzeń rejestracji, zapewnienie rozliczalności czyli wykazania przez nas spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).  Przetwarzaniu będą podlegały  Pani/Pana dane osobowe wskazane w formularzu.
  5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeżeli są nieprawdziwe lub nieaktualne), wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów statystycznych a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się Pani/Pan znalazł), przeniesienia oraz uzyskania kopii danych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym przez Administratora w związku z obsługą administracyjną, w tym podmiotom z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz instytucjom kontrolującym działalność Administratora.
  7. Pani/Pana  dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – nie będą  podlegały profilowaniu. Nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach.
  9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody oraz dla celów rozliczeniowych i kontrolnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
  10. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z niniejszą informacją oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych. W sytuacji niezadowolenia przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.